Om Montra Hotel Sabro Kro

Det nuværende Montra Hotel Sabro Kro stammer fra 1855, men tidligere skal der have ligget en kro ved navnet Urebjerg Kro nogenlunde på samme sted.

Urebjerg henviser til bakketoppen af samme navn, der ligger mellem Sabro og Skjoldelev og hæver sig 79 m. over havet.

Allerede fra starten var Montra Hotel Sabro Kro "kongeligt privilegeret". Betegnelsen "kongeligt privilegeret kro" opstod i 1283, da kong Erik Klipping bekendtgjorde, at Danmark skulle forsynes med kroer. I 1396 blev det yderligere besluttet, at der skulle være en kro på landets hovedfærdselsårer for hver fjerde mil (4 mil = 30 km.)

Privilegiet indebar, at kroejeren havde lov at brænde sit eget sprit, samt at han var fritaget for en række borgerlige ombud. Til gengæld skulle kroen blandt andet sørge for, at der altid var friske heste til postvæsenets vogne.

Billedet til højre er fra 1912. Det er en kopi
af foto sendt som postkort til fabrikant Nielsen Holst, Østergade 50 i Århus. Nielsen Holst er herren ved rattet.

Cykelbane

Fra starten af 1900-tallet og i hvert fald frem til midt i 1930-erne lå der bag kroen en cykelbane, der blev drevet af kroens ejer.

Følgende uddrag er fra Århus Amtstidende:

20.06.1906
"Sabro Cykleklub afholder stort Baneløb ved Sabro Kro Søndag den 24. juni kl. 4. Unionens ryttere maa anmeldes senest Torsdag den 21. juni til Formanden. Musik paa Banen under Løbene. Om aftenen Bal.
Tilskuerne kan deltage i Ballet.
Bestyrelsen"

26.06.1906
"Sabro Cykleklub afholdt Væddeløb, der var godt besøgt trods stærk Varme. Der var dog flere Uheld og en Deltager brækkede Kravebenet. Han maatte gaa paa Banen indtil Læge Gøtsche kom til stede."

Fotoet til højre er fra sidst i 1920-erne. Det er taget fra den modsatte side af Viborgvej.

Afholdsrestaurant

Montra Hotel Sabro Kro var i årene 1920-1931 afholdsrestauration. Hvert år blev der taget stilling til om kroens spiritusbevilling skulle nedstemmes eller på ny oprettes, men i disse år var der et flertal af nej-sigere i den forsamling, der tog beslutninger i disse sager.

Følgende uddrag er fra Aarhuus Stiftstidende 19.12.1925

"Ved Afstemningen i Gaar om Spiritusbevilling til Sabro Kro afgaves 106 ja-stemmer og 146 Nej-stemmer. Da der ikke var fornøden deltagelse, vil der blive afholdt en ny afstemning"

Vi kan så konkludere, at der også ved den næste afstemning var flest nej-stemmer.

Ejere

Regner Frode Rasmussen var ejer af kroen fra 1929-1949. I denne tid fik kroen sin spiritusbevilling tilbage og stedet gennemgik en omfattende restaurering.

I Sabro Lokalarkiv står der følgende om R.F. Rasmussen og hans drift af kroen:

"8. december 1931 afslog menighedsrådet med 3 stemmer for, 5 imod
(3 medlemmer fraværende, 2 undlod at stemme) at modtage overskuddet fra en underholdning på Sabro Kro, arrangeret med samme formål for øje, som gave til til uddeling til sognets fattige i julen. Efter forlydende blev gaven derefter anonymt nedlagt i kirkebøssen. Den daværende kroejer R.F. Rasmussen var i øvrigt sognet en god mand.

Han indrettede en smuk park ved kroen og indbød under krigen sammen med med sogneraadet kommunens gamle til en årlig sammenkomst med kaffe og fællesspisning til erstatning for den udflugt, som ikke kunne gennemføres."

Efter R.F. Rasmussens død i 1949 blev kroen købt af Svend Aage Meyer, der i 1953 sælger stedet videre til Jens Jørgen Olesen fra Langå, der i tingbogen betegnes som hotelejer.

Til højre ses et foto fra 1935. Billedet er taget i anledning af verandaens indvielse.

I 1957 bliver kroen købt af Jens Peter Karshøj, der i 1961-1963 bygger en tilbygning, således at kroen herefter råder over en sal på 300 kvadratmeter.

I 1969 overtager Lis og Holger Buchhave ejerskabet og udvider straks med en mindre festsal. I løbet af de næste 10 år ændrer driften af kroen sig markant, idet omsætningen på selskabsafholdelse stiger fra 20% til 80%.

Til højre ses Lis og Holger Buchhave, der overtog Montra Hotel Sabro Kro i 1969.

Møder

Op igennem 1970-erne og 1980-erne blev Montra Hotel Sabro Kro ofte brugt af Venstre til diverse møder. På et møde den 21. november 1982 holdt den daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen en tale fra kroens talerstol, hvor han kom med nogle sikkerhedspolitiske udtalelser, der nær havde udløst en ministerstorm med internationale overtoner.

Uddrag fra Morgenavisen Jyllandspostens citat af talen:

"Mit temperament har ofte været alvorligt på prøve, når jeg har skullet rejse til NATO-møder og latterliggøre Danmark med tåbelige og absurde sikkerhedspolitiske resolutioner, som Socialdemokratiet, de Radikale og SF har fået vedtaget alene med det formål at genere regeringen."

I 1985-1986 blev der bygget 24 værelser til kroen ud imod parken samt en 70 kvadratmeter stor lobby på kroens vestfløj. På dette tidspunkt havde der ikke været værelsesudlejning på kroen i 20 år, men efterspørgslen efter netop en mulighed for at overnatte var efterhånden blevet stor.

På billedet ovenfor ses kroen efter tilbygningen.

Til højre ses Montra Hotel Sabro Kro anno august 1982.

I juli 1987 blev kroen udsat for en bombetrussel i forbindelse med et møde.

Familien Kjeldsen

Montra Hotel Sabro Kro blev i 1999 købt af ægteparret Jonna og Mogens Kjeldsen og indgik dermed i hotelkæden "Montra Hotels", der fra 2005 også omfattede Montra Nilles Kro, Montra Odder Parkhotel, Montra Hotel Hanstholm og Montra Skaga Hotel.

Kort efter overtagelsen påbegyndtes en total renovering af køkkenet, der samtidig blev udvidet betragteligt. Parkeringsarealet blev forøget og derefter kom turen til de efterhånden slidte sale på kroens østfløj, der blev revet ned og bygget op igen. I den forbindelse blev lokalerne indrettet således, at de også kan bruges til afholdelse af møder og konferencer. I 2005 blev konferencesalene udstyret med moderne AV-udstyr som eks. projektorer, højtaleranlæg og trådløst internet.

I 2008-2009 startede et nyt kapitel i hotellets historie, i det der i løbet af disse 2 årblev bygget 3 nye værelsesfløje med i alt 88 værelser, heraf 12 juniorsuiter, efterfulgt af flere nye møde-/selskabslokaler, ny større restaurant, vinkælder og motionsrum.

Nutidens Montra Hotel Sabro Kro

Montra Hotel Sabro Kro har i løbet af de sidste 150 år ændret sig fra at være den lokale kro, hvis eksistensberettigelse lå i de vejfarendes behov for et sted at holde hvil samt lokalområdets brug af stedet som socialt mødested til også at være attraktiv for folk fra resten af landet både i forbindelse med møder, erhvervsfolk, der har brug for et sted at overnatte samt turistrejsende med ærinde i Østjylland.

Hotellet drives i dag af direktør Jakob Wätjen og hans stab af dygtige og kompetente medarbejdere.